Vedtægter

VEDTÆGTER

FOR

LUCKY BOOTS

COUNTRY CLUB

Stifted 1. August 2000

LUCKY BOOTS COUNTRY CLUB

§1 KLUBBENS NAVN:

Klubbens navn: LUCKY BOOTS COUNTRY CLUB.
Hjemmehørende i Vammen, 8830 Tjele, Viborg kommune.

§2 FORENINGENS FORMÅL:

Foreningens formål er, at udbrede kendskabet til country-musikken, line dance og andet, relateret til country og western-stilen.

§3 HÆFTELSE OG TEGNING:

Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue eller overskud, og alene klubben hæfter i forhold til tredjemand for samtlige gældsforpligtelser. Medlemmerne har således intet personligt ansvar for foreningens forpligtelser.
Klubben tegnes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden.

§4 MEDLEMSKAB:

Stk. 1

Medlemsskabet er halvårligt fra januar til maj og august til december.
Klubben kan optage enhver, der måtte ønske medlemskab.
Nye medlemmer kan tegnes af formanden og kasserer.
Medlemskab er indbefattet i danseafgiften.
Passivt medlemskab kan tegnes.

Stk. 2

Et medlem der i eller uden for klubben viser sig uværdig til at fortsætte i klubben, kan klubbens bestyrelse ekskludere ved meddelelse herom til det pågældende medlem ved rekommanderet brev, der skal indeholde begrundelse for udelukkelsen. Medlemmet mister straks alle rettigheder i klubben, men bestyrelsens afgørelse kan indankes over for medlemmerne ved næste ordinære generalforsamling.

§5 BESTYRELSEN:

Bestyrelsen der vælges på generalforsamlingen, består af 5 medlemmer. De vælges på skift 2 og 3 personer, dog må formanden ikke være på valg 1. år.

Der må ikke være danseinstruktør i bestyrelsen.

Der må ikke være flere end en i bestyrelsen fra samme familie.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Mødet afholdes, så ofte formanden finder det påkrævet, eller når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer forlanger det.

Ved køb og salg eller i øvrigt, når der skal tages vidtrækkende beslutninger, kræves dog underskrift af formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelses medlemmer hæfter ikke personligt for de af bestyrelsen eller generalforsamlingen indgåede økonomiske forpligtelser. Bestyrelsen kan frit udpege medlemmer til at deltage i arbejdsgrupper i forbindelse med klubbens aktiviteter.

§6 GENERALFORSAMLING:

Stk. 1

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, der ordinær indkaldes hvert år i februar måned.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvis formanden, 2/3 af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kræver det.

Der indkaldes skriftligt til generalforsamling med 2 ugers varsel.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før denne.

Stk. 2

Den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende dagsorden.

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af reviderende regnskab
4. Indkommende forslag
5. Valg af bestyrelse, samt 2 suppleanter
6. Valg af 1 revisor samt 1 revisor suppleant
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Evt.

Stk. 3

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af de fremmødte medlemmer og ledes i overensstemmelse med foreningens vedtægter og dagsorden af den af forsamlingens valgte dirigent.

Afstemning sker ved håndsoprækning, men skal, når mindst et medlem ønsker det, ske skriftligt.

For at kunne stemme til generalforsamlingen, skal man kunne fremvise et gyldig medlemsbevis.

§7 REGNSKAB.

Klubbens regnskab følger kalenderåret.
Klubbens midler anbringes i et pengeinstitut, i klubbens navn.
Der kræves formandens og kassererens underskrift.

§8 VEDTÆGTSÆNDRING:

Disse vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

§9 OPLØSNING:

Klubben kan opløses, hvis 2/3 af klubbens medlemmer, på en med dette formål lovlig indkaldt generalforsamling, stemmer for dette, eller hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamling, stemmer for dette.

Evt. midler efter opløsningen kan kun søges af foreningen eller klubber, der har noget med country og western at gøre eller overføres til almennyttige formål og afviklingsregnskab er godkendt af foreningens revisor.

Således ændret og vedtaget på generalforsamling i 1. maj 2019